Home  |  Impressum  |  Sitemap
Quelle: pexels.com

Ribashkimi i fëmijve me prindërit e tyre në Gjermani

Fëmijët të cilët dëshirojn të arrijn me prindërit e tyre në Gjermani duhet të aplikojn përsonalisht për vizë. Edhe te ribashkimi me fëmijët vlejn parakushte të ndryshme, varësisht nga ajo nëse prindi që jeton në Gjermani është gjerman apo i huaj.
 
Ribashkimi me fëmijët tek gjermanët
Një vizë për bashkim familjar nën parakushte të thjeshta e marrin fëmijët deri në moshën 17 vjeçare, të cilët dëshirojn të jetojn me prindin e tyre gjerman në Gjermani.
 
Ribashkimi me fëmijët tek të huajt
Sikurse tek ribashkimi me bashkshort edhe te ribashkimi me fëmijë tek të huajt duhet të sigurohet jetesa dhe duhet të ketë hapsirë banimi të mjaftueshme. Për më tepër, të dy prindërit ose prindi me të drejt për kujdesje duhet të ketë një leje qëndrimi, leje vendosjeje ose leje për qëndrim të përhershëm-EG.
Nëse fëmija i mitur i ka mbushur 16 vjet, ai do ta merr një leje qëndrimi vetëm atëher nëse e zotëron gjuhën gjermane (niveli C1) ose nëse është siguruar integrimi i tij në Gjermani. Për moshën nën 16 vjeçare nuk kërkohen njohuri të gjuhës gjermane.
 
Ribashkimi me fëmijët tek qytetarët e BE-së me të drejt të lëvizjes të lirë, tek pjesëtarët e Hapsirave Ekonomike Evropiane (EWR) dhe të zvicëranëve
Këtu vlejn rregullat e favorshme të së drejtës së lëvizjes së lirë të Bashkëshortët nga shtetasit e BE-së, Unionit evropian, Bashkëshortët nga Zvicra.